ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
ขอบข่ายการให้บริการของศูนย์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ

1. บริการวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. บริการให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

3. บริการผลิตขึ้นรูปชิ้นงาน ชิ้นงานวิจัย ด้วยเครื่องจักร อันได้แก่
  -  เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine)
  -  เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning Machine)
  -  เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยแสงเลเซอร์ (Lacer Cutting)
  -  เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์แบบพื้นฐาน


ฝ่ายโพลิเมอร์

1. บริการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านอุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกและงานเป่าพลาสติก
2. บริการฉีดทดสอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. บริการฉีดทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกชนิดต่างๆ
4. บริการสนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่ นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการฝึกอบรมงานฉีดพลาสติกต่างๆ
5. บริการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีงานฉีดพลาสติกฝ่ายเครื่องมือวัด

1. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ (Dimensional Calibration) ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025
2. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมวล เครื่องชั่ง (Mass & Balance)
3. บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน(Pressure)
4. บริการทดสอบความแข็งของวัสดุ (Hardness)
5. บริการทดสอบความเรียบผิวและรูปร่างทั้งแนวราบและกลม (Surface Roughness)
6. บริการงานวัดทางด้านรูปทรง (Contour Curve)
7. บริการปรับตั้งและชดเชยค่าความคลาดเคลื่อน (Adjust and Compensation) ของเครื่อง
    จักรซีเอ็นซี เช่น เครื่องกลึงซีเอ็นซี (CNC Turning Machine), เครื่องกัดซีเอ็นซี(CNC Milling
    Machine), เครื่องกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (Sink & Wire Cut EDM),
    เครื่องเจียระไนแนวราบ (Surface Grinding Machine)
8. ฝึกอบรมทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Dimensional Calibration), ระบบ ISO/IEC17025
9. ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านมาตรวิทยา (Metrology)

ฝ่ายแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

1. บริการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mold Design) ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ CAD/CAM
2. บริการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mold Making) ด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซีที่ทันสมัย
3. บริการซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Repairing and Modification) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
4. บริการผลิตชิ้นงานที่ใช้กระบวนการกัดเซาะโลหะด้วยตัวนำไฟฟ้า (Sink & Wire Cut EDM)
5. บริการให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้ข้อมูลทางวิชาการทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนงานพลาสติก
    กระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระบบในการตรวจสอบ
    การผลิตและการประกันคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
6. ฝึกอบรมทางด้านการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mold Design/ Making)


ฝ่ายการศึกษาและสัมมนา

1. บริการทางด้านการฝึกอบรมสัมมนาทั้งแบบ Public Training  และ  In-house Training เช่น
    หลักสูตร Computer Aided Design : CAD / Computer Aided Manufacturing : CAM /
    Computer Aided Engineering : CAE, งานฉีดพลาสติกเบื้องต้น,การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด/
    เป่าพลาสติก, Cutting Technology, CNC Programming, CNC Milling/Turning
    Technology, การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ, ระบบ ISO/IEC17025 ฯลฯ
2. บริการสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรมสัมมนา จัดประชุม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ด้วยห้องฝึกอบรม
    ขนาด 50 ที่นั่ง, ห้องเรียนขนาด 50 ที่นั่ง, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 15 ที่นั่ง และห้อง
    ประชุมใหญ่ขนาด 200 ที่นั่ง


Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •