ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี....
เทคโนโลยีก้าวหน้า....
พึ่งพาตนเอง....

   
   
   
   
   
   
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
(Center of Excellence in Rubber Mould)

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่ พิมพ์ยาง (Center of Excellence in Rubber Mould; CERM) ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ. 2548 เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการผลิตของโรงงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อยกระดับการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปี 2549 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (ผ่าย 5) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิสัยทัศน์

     มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตแม่พิมพ์ยางในประเทศ

 

วัตถุประสงค์

1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้
    สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
2. สร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยางและภาค
    อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

พันธกิจ

1. ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง
2. ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ยางแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
    ผลิตภัณฑ์ยาง
3. สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการออกแบบแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง ในรูปแบบของหนังสือและ
    คู่มือต่างๆ
4. ส่งเสริมและถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยางแก่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง


Copyright 2007 © • Research and Development Center of Industrial Production Technology All rights reserved •